อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านเพิ่มเติม »

new website

การรับสมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2559 อ่านเพิ่มเติม »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม »