คณะและหน่วยงาน

คณะ/หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งเว็บไซต์หน่วยงาน
คณะ
คณะครุศาสตร์ 0-4224-4985 อาคาร 12 http://education.udru.ac.th/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0-4234-0715 อาคาร 8 http://human.udru.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ 0-4234-1615 อาคาร 9 http://sci.udru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ 0-4234-1616 อาคาร 3 http://ms.udru.ac.th/
คณะเทคโนโลยี 0-4221-1040 ต่อ 1612 อาคาร 16 http://technology.udru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย 0-4224-8680 อาคาร 5 ชั้น 2 http://graduate.udru.ac.th/
สำนัก
สำนักงานอธิการบดี 0-4221-1040 ต่อ 1118 , 1712 อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) -
--กองนโยบายและแผน 0-4221-1040 ต่อ 1714 , 1704 อาคาร 1 ชั้น 3 http://www.udru.ac.th/planudru/
----งานประกันคุณภาพการศึกษา 0-4221-1040 ต่อ 1714 , 1704 อาคาร 1 ชั้น 3 http://www.udru.ac.th/qaudru/
----ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 0-4221-1040 ต่อ 1606 อาคารนานาชาติ http://www.udru.ac.th/inter
--กองบริหารงานบุคคล 0-4221-1040 ต่อ 1124 อาคาร 1 ชั้น 1 http://www.udru.ac.th/hrm/
--กองพัฒนานักศึกษา 0-4221-1040 ต่อ 1734 , 1234 อาคารกิจกรรมนักศึกษา http://std.udru.ac.th/
--กองกลาง 0-4221-1040 ต่อ 1118 , 1712 อาคาร 1 ชั้น 1 http://central.udru.ac.th/
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-4222-2487 อาคาร 1 ชั้น 1 http://reg.udru.ac.th/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4221-1040 ต่อ 1735  อาคาร 17 http://arit.udru.ac.th/
--ศูนย์วิทยบริการ 0-4221-1040 ต่อ 1601 อาคารศูนย์วิทยบริการ http://library.udru.ac.th/
--ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0-4221-1040 ต่อ 1720 อาคาร 17 ชั้น 3 http://cpcenter.udru.ac.th/
--ศูนย์ภาษา 0-4221-1040 ต่อ 1408 อาคาร 17 ชั้น 1 http://www.udru.ac.th/langcenter/
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0-4221-1040 ต่อ 1702 อาคาร 1 ชั้น 3 http://rdi.udru.ac.th/
--ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0-4221-1040 ต่อ 1203 อาคาร 14 http://scicenter.udru.ac.th/
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0-4221-1040 ต่อ 1115 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://www.udru.ac.th/culture/
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0-4221-1040 ต่อ 1888 อาคาร 1 ชั้น B http://genedu.udru.ac.th/
อื่นๆ
ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 0-4249-2847 อ.เมือง จ.บึงกาฬ http://bk.udru.ac.th/
สภามหาวิทยาลัย 0-4221-1040 ต่อ 1121 อาคาร 1 ชั้น 1 http://www.udru.ac.th/udrucouncil/
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 0-4221-1040 ต่อ 1707 อาคาร 16 ชั้น 2 http://www.udru.ac.th/senate/
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0-4221-1040 ต่อ 1674 อาคารโรงเรียนสาธิตฯ http://satit.udru.ac.th/
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0-4221-1040 ต่อ 1429 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ฯ http://www.animalhospitaludru.com/
โครงการ KM UDRU - - http://www.udru.ac.th/kmudru/
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 0-4221-1040 ต่อ 1999 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป http://academic.udru.ac.th/~ntbac/
To Be Number One Club 0-4221-1040 ต่อ 1999 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป http://www.udru.ac.th/2be1/
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0-4221-1040 ต่อ 1140 อาคาร 1 ชั้น 1 http://coop.udru.ac.th/