ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ด้านสิทธิมนุษยชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ , นายนิรุท สุขพ่อค้า เจ้าพนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ สนง.ป.ป.ช.ภาค 9 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง ป้องกันการทุจริตให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ได้นำไปถ่ายทอดต่อกับนักเรียนในโรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิกับกรมคุ้มครองเสรีภาพเครือข่ายเยาวชนไทยอีกด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี