ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU SMART GAME #1

กีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 UDRU SMART GAME #1

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 UDRU SMART GAME โดยมี ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวรายงาน และบุคลากรสังกัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 UDRU SMART GAME เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจ และอารมณ์ สร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้เกิดผลงานที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาคน งาน และองค์การไปพร้อมกันกับความก้าวหน้าของสังคมอุดมศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งดำเนินการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

UDRU SMART GAME #1

UDRU SMART GAME #1

UDRU SMART GAME #1

UDRU SMART GAME #1

UDRU SMART GAME #1


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี