บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ผู้วิจัย พิทักษ์ เชิดท้อง, ปฏิพัทธ์ ชำนิยา, อภินันท์ แก้วบับภา, ฉัตรพล หลักชัย และกิตติพงษ์ บุตะกะ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จารุณี จันทรเสนา
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.30) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅=4.34) รองลงมาในด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.31) ต่อมาในด้านสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.27) และสุดท้ายด้านอุปกรณ์ในการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (𝑥̅=4.28)