บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้วิจัย เบ็ญจลักษณ์ แก้วมุงคุณ, กันตนา ศรีจันทร์ และอลิสา วังสงฆ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พงศธร แสงลี
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมทางการเมือง ข้อที่1ออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.14) รองลงมาคือข้อที่ 2 ชักชวนผู้อื่นให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 2 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.87) และลำดับสุดท้ายคือข้อชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือคัดค้านการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.53)