บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย พรวิไล สุขวงศ์, ยิ่งจิรา ภาโนมัย, อภิญญา มุงคูณ, ณัฐพล พาวะธิ และตะวัน เรืองเศรษฐี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พงศธร แสงลี
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมา ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(𝑥̅= 3.94) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅= 3.98) รองลงมา คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅= 3.94) ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅= 3.93) ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅= 3.92) ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย(𝑥̅= 3.92) และด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด (𝑥̅= 3.89)