บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี ของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย ภพรัตน์ หนองขุ่นสาร, กฤษณะ ลิขิตกาญจน์, ขวัญเวียง พันธศรี และปรียาภรณ์ หุ่งเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี ของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี และเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 300คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว

ผลการศึกษา พบว่า

  ข้าราชการและพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-34 ปี อยู่ในตำแหน่งพนักงานเทศบาล ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ 9,000-15,000 บาท
  ส่วนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในเทศบาลเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในเทศบาลมีความทันสมัย และลำดับสุดท้ายคือข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในเทศบาลมีความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในเทศบาล ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรในเทศบาลปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ บุคลากรในเทศบาลมีความอดทนต่อความยุ่งยากในการทำงาน และลำดับสุดท้าย คือ บุคลากรในเทศบาลประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในสังคม ด้านหลักความโปร่งใส เทศบาลได้กำหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นอันดับแรกรองลงมาคือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง และลำดับสุดท้าย คือ เทศบาลได้สร้างความไว้วางใจในการทำงานซึ่งกันและกัน ด้านหลักความมีส่วนร่วม เทศบาลเปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ เทศบาลเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานและชุมชนมีส่วนรับรู้ มีการวัดผลและประเมินผลในการดำเนินการของเทศบาล และลำดับสุดท้าย คือ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของเทศบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ บุคลากรในเทศบาลมีความสำนึกในความ