บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ผู้วิจัย สิริพร สายสุริย์ และอรัญญา จันทรเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประกาศ แสนทอง
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 องค์การ รวมเป็น 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีความคาดหวังโดยเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณนักรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.32 ) รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะในการทำงานของ นักรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.11 ) และลำดับสุดท้าย ด้านศาสตร์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅= 4.03 )