บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย นฤมล ศรีษามิ, วิรารัตน์ จันทบาล, นิชธาวลย์ จันทร์มาลา และกรรณิการ์ โนนยะโส
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบล เชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง มีระดับขวัญกำลังใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.81) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.737) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.854) ด้านความพึงพอใจในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.821) ด้านความมั่นคงในการทำงาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.776) ด้านสวัสดิการและเงินเดือน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.89 )