บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ปัญหา อุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย พัชรา พงษ์สะพัง, กุมาลา เลิศสงคราม, กิติยา พานเงิน, มธุรส บุญตา และลลิดา ศรีจันทรา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยมงคล ศิริวารินทร์
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่อง ปัญหา อุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 409 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฝ่ายการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จำนวน 19 คน และประชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (S.D = 0.76) ส่วนผลการวิจัยในด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า ในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเคารพในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยภาพรวมในทุกๆ ด้านของการบริหารงานคลังอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 1.56 (S.D = 0.58)