บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ห้วยสามพาด อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย ธีระพงษ์ วงหาจักษ์, พิทักษ์ ชูศรีโสม, ศิริพล จันทะพิมพ์, พงษ์พัฒน์ แสนแป้ และวงศกร ศรีสุพล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประกาศ แสนทอง
ปริญญา รัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จํานวน 371คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  ประชาชนมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (S.D.=0.95) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีปัจจัยที่มีผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด ข้อปัจจัยด้านคุณสมบัติ เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3. 86 (S.D.0.70) รองลงมา คือ ข้อปัจจัยด้านนโยบายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D.=.0.74) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 (S.D.=.109) และลําดับสุดท้ายปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้สมัครอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42 (S.D.=1.27)