บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผู้วิจัย ชนิสร ขนุนใหญ่, ขวัญตา พิมพ์วาปี , ดวงใจ สายพิณ, มริสา ศรีธรรมโม และวิภาพร ทับคำมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรัณย์ เจริญศิริ
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 362 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อการมีส่วนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.88) รองลงมา คือ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅=2.7) อยู่ในระดับปานกลาง และลำดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย(𝑥̅=2.09)