บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย ธนพงษ์ บุพศิริ, อดิศักดิ์ หงส์โง่น, สุริยะ เอี่ยมทุ่ง, อนุชิต แจ่มจันทร์ และปรเมศวร์ ตั้งวิชิต
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เขมณัฐ ภูกองไชย
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

  การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅=2.30) ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบว่า อาชีพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน