โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 84 พรรษา

 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคมวิทยา
โดย รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เคมีโคออร์ดิเนชัน
โดย ผศ.มุกดา เจียมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
โดย รศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Creative Writing
โดย รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การวิจัยด้านนาฏศิลป์และการละคร
โดย รศ.พจน์มาลย์ สมรรคบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การบริหารการตลาด
โดย ผศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมการเชิงอนุพันธ์
โดย รศ.ศิริพร พัสดร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
โดย รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รศ.ประภากร แก้ววรรณา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี