บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ

A Development Model of Early Childhood Education Management for the Entire System in Border Patrol Police Schools in Bueng Kan Province

อ่านเพิ่มเติม...