บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

Effect of utilization of low cost feed formula on blood biochemistry and milk composition in small-holder farmer in Nong Wuo So, Udon Thani

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้สูตรอาหารข้นต้นทุนต่ำในโคนมต่อค่าชีวเคมี ในเลือด และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย นิราวรรณ กุนัน และคณะ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คณะ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สูตรอาหารข้นต้นทุนต่ำในโคนม ต่อค่าชีวเคมีในเลือด และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วางแผนการทดลองแบบ t-test โดยทำการเปรียบเทียบอาหาร 2 สูตร คืออาหารสูตรดั้งเดิม (อาหารที่เกษตรกรใช้) และอาหารสูตรปรับใหม่

ผลการวิจัยพบว่า

จากการศึกษาพบว่า ค่ายูเรียในกระแสเลือดของโคนมฟาร์ม 131, 138 และ 151 ที่ได้รับอาหารสูตรดั้งเดิมและสูตรปรับใหม่มีค่าไม่แตกต่างกัน ขณะที่โคนมฟาร์ม 160, 155 และ 101 ที่ได้รับอาหารสูตรปรับใหม่มีค่ายูเรียในกระแสเลือดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับโคนมที่ได้รับอาหารสูตรดั้งเดิม ในทางตรงกันข้ามโคนมฟาร์ม 156 มีค่ายูเรียในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นจาก 4.2 เป็น 6.8 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร เมื่อได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ นอกจากนี้พบว่าผลเฉลี่ยรวมของค่ายูเรียในกระแสเลือดของโคนมมีค่าลดลงจาก 9.9 เป็น 7.1 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร เมื่อโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ สำหรับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม พบว่าโคนมฟาร์ม 160 และ 155 ที่ได้รับอาหารข้นสูตรปรับใหม่ มีโปรตีนและของแข็งไม่รวมไขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับฟาร์ม 131 พบว่าน้ำนมของโคนมที่ได้รับอาหารสูตรปรับใหม่มีไขมันและของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมโคฟาร์ม 138 มีค่าของไขมัน, โปรตีน, ของแข็งไม่รวมไขมัน, ของแข็งทั้งหมด และความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ นอกจากนี้ฟาร์ม 156 มีค่าไขมัน, ของแข็งไม่รวมไขมัน และของแข็งทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ อีกทั้งองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมฟาร์ม 151 มีค่าไขมัน, แลคโตส, ของแข็งไม่รวมไขมัน, ของแข็งทั้งหมด และความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมี ของน้ำนมโคนมแบบค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ฟาร์ม พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมทั้งไขมัน, โปรตีน, แลคโตส, ของแข็งไม่รวมไขมัน และของแข็งทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นในโคที่ได้รับอาหารสูตรปรับปรุงใหม่อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)

 

Research Project Effect of utilization of low cost feed formula on blood biochemistry and milk composition in small-holder farmer in Nong Wuo So, Udon Thani
Researcher Nirawan Gunun et al.
Program Animal Production Technology
Faculty Faculty of Technology
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the effect of utilization of low cost feed formula on blood biochemistry and milk composition in small-holder farmer in Nong Wuo So, Udon Thani. The experimental design was a t-test and the dietary treatments were farmer feed formula and new feed formula. It was found that BUN in farm 131, 138 and 151 were not significantly difference between cows fed farmer feed formula and new feed formula. While, BUN in farm number 160, 155 and 101 were lower when cows fed new feed formula. In contrast, BUN in farm 156 was increased from 4.2 to 6.8 mg/dL in cows fed new feed formula. Moreover, average BUN concentration was decreased from 9.9 to 7.1 mg/dL in cows fed new feed formula. Milk composition, protein and solid not fat of farm number 160 and 155 were significantly increased (P<0.05). Farm 131, cow fed new feed formula has higher of fat and total solid (P<0.05). Farm 138, cow fed new feed formula has higher of fat, protein, solid not fat, total solid and milk density. Moreover, fat, solid not fat and total solid of cows in farm number 156 were increased when fed new feed formula. Farm 151, cow fed new feed formula has higher of fat, lactose, solid not fat, total solid and milk density. Moreover, average of milk composition has higher fat, protein, solid not fat and total solid when cows fed new feed formula (P<0.01).