บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

Design of Motorcycle Trailer in order to Transport Students in Udon Thani Rajabhat University (SaamPrao Campus)

ชื่อเรื่อง การออกแบบรถพ่วงจักรยานยนต์เพื่อโดยสารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
ผู้วิจัย กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ และอัฐวุฒิ อุดชาชน
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

การออกแบบรถพ่วงจักรยานยนต์เพื่อโดยสารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของรถพ่วงจักรยานยนต์ที่ใช้สำหรับใช้รับส่งนักศึกษา 2) เพื่อออกแบบรถพ่วงจักรยานยนต์สำหรับโดยสารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าวที่สื่อถึงความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและรูปลักษณ์เฉพาะที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การสอบถามความต้องการนักศึกษาจำนวน 100 คนเพื่อให้ได้รูปแบบรถพ่วงจักรยานยนต์เพื่อโดยสารจากนั้นทำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบและกระบวนการสร้างรถพ่วงจักรยานยนต์ และทำการประเมินผลงาน การออกแบบจากต้นแบบจริง โดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์วิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และนักศึกษาจำนวน 100 คน

ผลการวิจัยพบว่า

ผลจากการวิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาแนวทางการออกแบบควรออกแบบให้มีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ ดอกจาน โดยใช้สีส้ม (สีดอกจานและสีประจำจังหวัดอุดรธานี) เหลือง เขียว (สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) ทำการตัดทอนรูปร่างของดอกจาน ให้มีความเรียบง่ายทันสมัยมีความเป็นสากล คำนึงถึงความแข็งแรงของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิตโครงสร้างเพื่อใช้งานจริง 2) ออกแบบรถพ่วงจักรยานยนต์โดยมีโครงสร้างเป็นเหล็กท่อกลมและเหล็กแป๊บเหลี่ยม วัสดุเสริมที่ใช้ในการผลิต คือ แผ่นสเตนเลสเพราะมีความคงทนต่อสภาพอากาศ และมีแผ่นผ้าใบที่ใช้ทำหลังคา สำหรับระบบการพ่วงเป็นแบบพ่วงท้าย ใช้การยึดติดแบบหัวกะโหลกคลอบที่ใช้พ่วงลากเรือ ปริมาณการโดยสารสามารถรับผู้โดยสารได้ 4 คน รับน้ำหนักได้ข้างละ 500 กิโลกรัม ขนาดโดยรวมรถพ่วงจักรยานยนต์ กว้าง 140 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร และสูง 210 เซนติเมตร จากพื้นถึงหลังคารถผลการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการออกแบบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)

คำสำคัญ : รถพ่วงจักรยานยนต์, การโดยสาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

 

Research Project Design of Motorcycle Trailer in order to Transport Students in Udon Thani Rajabhat University (SaamPrao Campus)
Researcher Kanittha Ruangwannasak and Arthawut Udchachon
Program Product design
Faculty Faculty of Humanities and Social Science
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

Design of MotorcycleTrailer in order to Transport Students in Udon Thani Rajabhat University (Sam Prao Campus) aims to 1) to learn about a structure of the motorcycle trailer used for transporting students. 2) to create a motorcycle trailer for sending students in UdonThaniRajabhat University at Sam Praocampus which is outstanding in both design as well as unique that represent the identity of UdonThaniRajabhat University.

The findings of the study were as follows:

The research instruments used in this study are: questionnaires of 100 students’ satisfaction to conduct the opinion about an ideal motorbiketrailer, and interview for three experts in order to conclude creating methods and motorcycle-trailer producing processes. Moreover, the created model is evaluated by the vice chancellor of Udon Thani Rajabhat University, an industrial product design teacher as well as 100 students.

The result illustrates that 1) from learning creating methods, it is important to consider about beauty and characteristic which can convey the identity of Udon Thani Rajabhat University, such as orange color (the color of Flame of the Forest and provincial color), yellow color as well as green (the color of Udon Thani Rajabhat University). In addition, the figure of Flame of the Forest flower is configured into an international modern delicate form which highlights its material strength used in producing structure in order to suit the daily-life usability. 2) The motorcycle trailer design from carbon-steel-pipe and carbon-steel-square-tube structure using stainless plate as an additional material because it boosts the hardness. Furthermore, the towed system is similar to a trailer by attaching in covered-bottom-bracket style. The motorcycle trailer can transport four passengers, its weight limits at 500 kilograms per side, and the total size is: width 140 centimeters, length 240 centimeters and height 210 centimeters from the trailer’s roof to floor. 3) The satisfaction survey result of teachers and students in Udon Thani Rajabhat University showed that there is a high level of overall image in design (Mean=4.09).

Keywords: MotorcycleTrailer, Transportation, UdonThaniRajabhat University (SaamPrao Campus)