บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

The Directional Guide Posts Design insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center

ชื่อเรื่อง การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
ผู้วิจัย นิติ นิมะลา และนวพล พัฒนชีวกุล
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

การออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกทิศทาง 2) เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมือง ด้านการออกแบบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว จำนวน 3 ท่าน 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังการออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินแบบป้ายบอกทิศทางและบอกตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว นักศึกษา จำนวน 90 คน เจ้าหน้าที่และบุคลากร จำนวน 10 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1) จากการศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายบอกตำแหน่งและป้ายบอกทิศทาง พบว่า ควรออกแบบตัวป้ายให้สื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในงานวิจัยนี้คืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเจริญก้าวหน้า และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ดอกจานหรือทองกวาวซึ่งเป็นพืชประจำถิ่น 2) อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่นำมาใช้ คือ ดอกจาน มาออกแบบตัวป้ายบอกตำแหน่งและป้ายบอกทิศทาง โดยใช้สีส้ม (สีของดอกจานและเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานี) สีเขียว (สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) เพื่อสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและตัดทอนรูปร่างรูปทรงของดอกจานให้มีความเรียบง่ายทันสมัยมีความเป็นสากลโดยนำมาออกแบบป้ายบอกตำแหน่งและป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 100 คนที่มีต่อป้ายบอกตำแหน่งและป้ายบอกทิศทางภายในมหาวิทยาลัยที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ได้แก่การออกแบบป้ายบอกตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าวจากการนำอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ ดอกจานมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ พบว่าผู้ใช้เส้นทางพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และการออกแบบป้ายบอกทิศทางภายใน พบว่าผู้ใช้เส้นทางมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12)

คำสำคัญ : ป้ายบอกทิศทาง, ป้ายบอกตำแหน่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

 

Research Project The Directional Guide Posts Design insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center
Researcher Niti Nimala and Navaphol Patthanacheewakul
Program Product design
Faculty Faculty of Humanities and Social Science
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

The directional guide posts design insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center aims to 1) to studythe directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center guideline 2) to design and create prototypes of the direction guide posts insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center and 3) to estimate satisfaction of the passers insight Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center.

The tools employed an action research whichcomprised 1) 3 experts consisted of the expert in thecity plan field, the expert in theproduct design field and the people who concern in townscape at Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center and 2)the directional guide posts Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center design were estimated satisfaction by 90 students and 10 officers, which were the population and samples in this research.

The findings of the study were as follows:

Results showed 1) the guideline of the location guide posts and the directional guide posts design should be communicated about outstanding identity organization, the identity of Udon Thani Rajabhat University in this research was goingforward andthe outstanding identity of Udon Thani Province was abastard teak flower which the local flower in the Province 2) the bastard teak flower which the identity of Udon Thani Rajabhat Universitywas chosen for the locationalguide posts and the directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University Province by usingthe orange color (bastard teak flower’s color and Provincial color) and green color (Udon Thani Rajabhat university color) which conveying to Udon Thani Rajabhat University and retrenched the bastard teak flower shape which simple, modern and universal design for the locationalguide posts and the directional guide posts insight Udon Thani Rajabhat University and 3) the satisfaction questionnaires results from 100 samples which were teachers, officers and students of Udon Thani Rajabhat University towards thelocation guide posts and the directional guide posts with the new design insight the university by using the identity of Udon Thani Rajabhat University ,which the bastard teak flower was the inspired design found the satisfaction of passers overall was a high level ( x = 4.14) and the directional guide posts design insight the university found the satisfaction of passers overall was a high level ( x = 4.12)

Keywords: Direction Guide posts, locationposts, Udon Thani Rajabhat University Sam phrao Center