บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

Optimal cost controller design for synchronization of cellular neural network with time-varying delays via hybrid feedback control

ชื่อเรื่อง การออกแบบตัวควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทเทียมเซลลูลาร์ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบผสม
ผู้วิจัย สุปรีชา วงศ์อารีย์
สาขาวิชา  
คณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการทำงานพร้อมกันแบบเลขชี้กำลังของโครงข่ายประสาทเทียมเซลลูลาร์ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบผสม ซึ่งตัวหน่วงแปรผันตามเวลา ไม่จำเป็นต้องหาอนุพันธ์ได้ การออกแบบตัวควบคุมสำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายค่า คาดเคลื่อนผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบผสม โดยใช้พื้นฐานการสร้างฟังก์ชัน ไลปูนอฟ-คาลอฟสกี้ แบบใหม่ ซึ่งใช้เทคนิคการรวมของพจน์อินทิเกรต และสูตรของนิวตันไลนิส โดยจะได้เงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายค่าคาดเคลื่อนอยู่ในเทอมอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น สร้างตัวแบบเชิงตัวเลขเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของตัวควบคุมสำหรับการทำงานพร้อมกันของ เลขชี้กำลังของโครงข่ายประสาทเทียม

 

Research Project Optimal cost controller design for synchronization of cellular neural network with time-varying delays via hybrid feedback control
Researcher Supreecha Wongaree
Program  
Faculty Office of General Education
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

This research, the problem of exponential function projective synchronization (EFPS) for neural networks with mixed time-varying delays via hybrid intermittent feedback control is investigated. The constraint on the derivative of the time-varying delay is not required which allows the time-delay to be a fast time-varying function. The designed controller ensures that the synchronization of the error systems are proposed via hybrid intermittent feedback control. Based on the construction of improved Lyapunov-Krasovskii functionals is combined with Leibniz-Newtons formula and the technique of dealing with some integral terms. New delay-dependent sufficient conditions for the exponential function projective synchronization of the error systems with memoryless hybrid intermittent feedback control are first established in terms of LMIs. Numerical simulations are presented to illustrate the effectiveness of EFPS criteria.The results in this article generalize and improve the corresponding results of the recent works.

Keyword: Neural networks, exponential function projective synchronization, mixed time-varying delays, hybrid intermittent feedback control