บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

Speed up RSA Cryptosystem using New Low Hamming Weight of Private Key with Square and Multiply Algorithm

ชื่อเรื่อง การเพิ่มความเร็วขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอโดยใช้กุญแจส่วนตัวค่าใหม่ที่มีค่าแฮมมิ่งเวทต่ำร่วมกับขั้นตอนวิธีการยกกำลังสองและการคูณ
ผู้วิจัย กฤษณพงศ์ สมสุข
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คณะ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเนื่องจากความสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ด้วยหากมีการใช้ระบบเครือข่ายเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสาร ขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอ (RSA Algorithm) คือขั้นตอนวิธีที่ได้รับความนิยมวิธีหนึ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ขั้นตอนวิธีนี้ใช้กุญแจสองดอกที่มีความ สัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยกุญแจดอกหนึ่งถูกประกาศเป็นสาธารณะเรียกว่ากุญแจสาธารณะ และกุญแจอีกดอกหนึ่งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยผู้สร้างกุญแจเรียกว่า กุญแจส่วนตัว ซึ่งโดยปกติกุญแจส่วนตัวเป็นค่าผกผันกับกุญแจสาธารณะภายใต้การโมดูโลด้วยค่าโมดูลัส อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่ค่ากุญแจสาธารณะจะถูกกำหนดให้มีขนาดเล็กเพื่อให้การเข้ารหัสสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันกุญแจส่วนตัวจะมีขนาดใหญ่และมีค่าแฮมมิ่งเวทที่สูงซึ่งส่งผลให้การคำนวณใช้เวลาที่นาน งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเสนอการปรับปรุงกระบวน การถอดรหัสขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอใหม่ ที่มีชื่อขั้นตอนวิธีว่า New Private key of RSA (ดีอาร์เอสเอ, d-RSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาที่ใช้สำหรับการคำนวณ หลักการสำคัญสำหรับขั้นตอน วิธีดีอาร์เอสเอ คือการเสนอค่ากุญแจส่วนตัวค่า ใหม่ซึ่งมีค่าแฮมมิ่งเวทที่ต่ำและไม่เป็นค่าผกผัน กับค่ากุญแจสาธารณะภายใต้การโมดูโลด้วยค่าโมดูลัส แต่สามารถถูกนำมาใช้สำหรับการถอดรหัสข้อมูลได้ ผลการทดลองพบว่ากระบวนการถอดรหัสด้วยดีอาร์เอสเอสามารถดำเนินการได้เร็วกว่ากระบวนการถอดรหัสด้วยขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอ โดยทั้งขั้นตอนวิธีดีอาร์เอสเอและอาร์เอสเอใช้ขั้นตอนวิธีการยกกำลังสองและการคูณสำหรับกระบวนการถอดรหัสเช่นเดียวกัน

 

Research Project Speed up RSA Cryptosystem using New Low Hamming Weight of Private Key with Square and Multiply Algorithm
Researcher Kritsanapong Somsuk
Program Computer and Communication Engineering
Faculty Faculty of Technology
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

Computer network is a popular channel for sending and receiving the information because of the convenient and fast channel. However, if the network is used, users should realize about the security. RSA algorithm is the important algorithm for securing the information by encrypting and decrypting. This algorithm uses two relative keys for encryption and decryption process. One key which is disclosed publicly is called public key. The other key which is kept secretly by key generator is called private key. In deep, the private key is the inverse of the public key modulo euler function. In general, small size of public key is always assigned to speed up encryption process. On the other hand, the size of private key becomes large. Therefore, it is very time consuming in decryption process. This research is proposed for improving decryption process of RSA that is called New Private key of RSA (d-RSA) to decrease time for computation. The main idea of d-RSA is to propose the new private key which has low Hamming Weight but is not inverse of public key modulo euler function. Nevertheless, it can be used for decrypting the cipher text. The experimental results show that the decryption process of d-RSA is faster than the same process of RSA. In addition, Square and Multiply algorithm is chosen for both of d-RSA and RSA algorithm in decryption process.