บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

Process for enhancing student teachers’ competency in designing instruction through participating in Professional Learning Community

ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้วิจัย เรวณี ชัยเชาวรัตน์
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
คณะ ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการงบประมาณ 2559

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการสำหรับเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) ศึกษาสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา มีระยะทดลองใช้กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาครูผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 58 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เรียกว่า “ปลอดภัยโมเดล (PLODPI Model)” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมความพร้อม (Preparation) โดยสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้นักศึกษา (2) รวมกลุ่ม (Lump together) ตามความสมัครใจ (3) ศึกษาสังเกต (Observation) ในสถานศึกษาและระบุกรอบเนื้อหาสาระร่วมกับครูพี่เลี้ยง (4) ออกแบบการเรียนการสอน (Designing) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลกับผู้เชี่ยวชาญ (5) วางแผน (Planning) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล รวมทั้งเสนอครูพี่เลี้ยงพิจารณา และ (6) ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (Implementation) โดยมีอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยงเข้าสังเกตชั้นเรียน และทุกขั้นตอนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติในแต่ละขั้น
2. เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการที่พัฒนาขึ้นนักศึกษาครูมีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้สูงขึ้น ดังนี้
   2.1 คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสูงขึ้น ตั้งแต่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการที่พัฒนาขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงเวลาการประเมินผล
   2.2 คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูแสดงถึงระดับความสามารถสูงขึ้น 1 ระดับ โดยก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการที่พัฒนาขึ้นนักศึกษามีระดับความสามารถอยู่ในระดับดี

 

Research Project Process for enhancing student teachers’ competency in designing instruction through participating in Professional Learning Community
Researcher Rewanee Chaichaowarat
Program Curriculum and Instruction
Faculty Faculty of Education
University Udon Thani Rajabhat University
Fiscal Year 2016

 

ABSTRACT

This study relied on research and development methodology and purposes were to (1) develop process for enhancing student teachers’ competency in designing instruction through participating in Professional Learning Community (PLC), amd (2) study the student teachers’ competency in designing instruction when they were the member of professional learning community (PLC) which implemented in course Professional Practicum I. This study was conducted in the first semester of the 2016 academic year and samples were 58 fourth-year student teachers.

The research finding can be summarized as follows:

1. There are 6 stages of this process; which can be called “PLODPI Model” the alphabet stand for (1) Preparation by provide student teacher a basic understanding of the process, (2) Lump together by gathering student teacher into each group based on their willing, (3) Observation in Professional Development School (PDS) and identify the interested contents with teachers in PDS, (4) Designing an instruction, sharing and reflect with expert who willing to be the member of PLC, (5) Planning and developed lesson plans using data from the sharing and reflect, including offer the teachers in PDS and (6) Implementation lesson plan was designed and planned for the classroom in PDS, and instructor, teachers including other student teacher fellow in their class. And every stage has sharing and reflection as well as results to be taken to improve performance in each stage.
2. After student teachers were member of the PLC through the process, their competency in designing instruction were higher than before;
   2.1 After student teachers were a member of the PLC, the average score in instructional design knowledge was higher and its significantly higher than the knowledge before become the PLC members at.05 level of significance.
   2.2 Before student teachers become the PLC members, the average score in instructional design ability was in “Fair level” and after they were the member of the PLC, the average score in instructional design ability was in “Good level”