บทคัดย่อผลงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร มรภ.อุดรธานี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่าง บุคคล และการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา ED 14302

A Comparison of Learning Achievement, Interpersonal Relationship and Analytical Thinking of Students at the Faculty of Education Learning the Course Instruments for Collecting Research Data (ED 14302) through the Student Team Achievement Division (STAD) and Cooperative Learning Together (LT) techniques

อ่านเพิ่มเติม...