QAUDRU

You are here: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

cu 59 resize

voice2 resize

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
- ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
- ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2559
**คลิ๊กขวา เลือกเปิดลิงค์ในแท็บใหม่**

ฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559

voice2 resize แบบฟอร์ม แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต(2.1),ภาวะการมีงานทำ(2.2)
-แบบฟอร์ม แบบสอบถาม ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF(ดาวน์โหลดโดยคลิ๊กขวาแล้วเปิดลิงค์ในแท็บใหม่)
-แบบฟอร์ม แบบสอบถาม ตัวบ่งชี้ 2.2 ภาวะการมีงานทำ
voice2 resize คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557pdf button

 


voice2 resize

เอกสารประกอบฏีกา
-ฟอร์มสรุปผลโครงการ QAUDRU (G)01/58
-ฟอร์มรายงานผลเดินทางไปราชการ QAUDRU (D) 

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA