QAUDRU

You are here: นโยบาย คำสั่ง ประกาศ

ปีการศึกษา2560
- ประกาศค่าตอบแทน ปีการศึกษา 2560
-แนวปฏิบัติการประเมินฯ ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา2559

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ประกาศกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
- ประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559
-
 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 1) 904/2559   2) 382/2560
- คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานในระบบ CHE QA Online 

ปีการศึกษา2558

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ประกาศกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
- การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12
- การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
-ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 


 ปีการศึกษา 2557

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 


 ปีการศึกษา 2556

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานปรเะกันคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 
- ประกาศกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556


ปี 2552 Download   ปี 2553 Download ปี 2554 Download ปี 2555 Download 

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA