QAUDRU

 ปีการศึกษา 2560

handbook v3

คู่มือการประกันคุณภาพฯ (สกอ.)pdf button
 

 handbook60 resize  คู่มือฯ(มหาวิทยาลัยฯ)pdf button
 resize คู่มือสายสนับสนุนpdf button

ปฎิทินประเมิน

ปีการศึกษา 2559

muaiqa57
คู่มือฯ (สกอ.)pdf button
udruiqa57 
คู่มือฯ (มหาวิทยาลัย)pdf button
capture resize
คู่มือฯ สายสนับสนุนpdf button
sar59 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)มหาวิทยาลัย

 

sar592   รายงานสรุปผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 2558

muaiqa57

คู่มือการประกันคุณภาพฯ (สกอ.)pdf button
 

udruiqa57  คู่มือการประกันคุณภาพฯ (มหาวิทยาลัย)pdf button 
เปลี่ยนแปลง 1. จากปีการศึกษา 2557 เป็นปีการศึกษา 2557-2561
               2. เพิ่มประกาศงดใช้เกณฑ์ข้อที่ 12 ระดับหลักสูตร
               3. ปรับเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับคณะ
 
slide1 resize คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (สายสนับสนุนวิชาการ)

cu 59 resize

cu 58 resize

ปีการศึกษา 2557

muaiqa57

คู่มือการประกันคุณภาพฯ (สกอ.)pdf button
 

udruiqa57  คู่มือการประกันคุณภาพฯ (มหาวิทยาลัย)pdf button 

ปีการศึกษา 2556

ปกคมอ56 resize คู่มือการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2556 (มหาวิทยาลัย) manual iqa 53 resize  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (สกอ.)
sar report resize รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
ปกรายงานผล รายงานสรุปผลการประเมินปีการศึกษา 2555

- ปีการศึกษา 2551    - ปีการศึกษา 2552  - ปีการศึกษา 2553    - ปีการศึกษา 2554   - ปีการศึกษา 2555

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA