QAUDRU

You are here: Download เอกสารการประชุม

ปีการศึกษา 2559

-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559 1/2560 (วันพุธที่ 28 มิ.ย.60) (เอกสารประกอบการประชุม,โปรแกรมคำนวณ)
-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 (วันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60) 
(เอกสารประกอบการประชุม)

ปีการศึกษา 2558
-ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 (เอกสารประกอบการประชุม)
-ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ตังบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2560) วันที่ 10 มี.ค.59 (เอกสารประกอบการประชุม)

ปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันพุธที่ 11 พ.ย.58 เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมประธานหลักสูตร วันที่ 2 กันยายน 2558 เอกสารประกอบประชุม,กำหนดการประเมินฯ,รายชื่อกรรมการประเมินและเบอร์ติดต่อ,แบบฟอร์ม1,แบบฟอร์ม2
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/57 ครั้งที่ 2/57 ครั้งที่ 3/57 ครั้งที่ 4/57  ครั้งที่ 5/57

ปีการศึกษา 2556
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2556
ประชุมคณะกรรมการดำเดินงานฯระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA