QAUDRU

You are here: Download เอกสารโครงการ/อบรม

พ.ศ.2561
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 เมษายน 2561 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)

พ.ศ.2560
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ แผนการจัดการความรู้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 17 มีนาคม 2560 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)

พ.ศ.2559
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ เครื่องมือจัดการความรู้ วันที่ 23 มีนาคม 2559 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ,สรุปโครงการ)

พ.ศ.2557-2558

- โครงการ อบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 11-12 ธ.ค. 57 (โครงการฯ,กำหนดการ,รายชื่อผู้ร่วมอบรมฯ,เอกสารประกอบ)
- โครงการ "การจัดการความรู้ฯ" 24 ม.ค.57 (โครงการฯ,เอกสารประกอบ)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"  
- โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 10-11 ส.ค.58

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA