QAUDRU

You are here: Home

เว็บไซต์ใหม่

voice2 resize

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาให้หลากหลายขึ้น สามารถเข้าถึงได้ที่ http://qa.udru.ac.th/
ขออภัยในความไม่สะดวก


 qr-code-facebook-QA

Contact us

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

  • ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  เลขที่ 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211040 - 59 ต่อ 1704    
  • โทรสาร : 042-241418
  • Email: qaudru@hotmail.com ,qaudru@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/UDRU.QA