กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ


 

ประกาศ / คำสั่งแต่งตั้ง

 

อธิการบดี

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 new

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2552
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2547

 

 

นายกสภา /กรรมการสภามหาวิทยาลัย

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 new

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์  2561

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555

         - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2548

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2546

        - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรธานีฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544

 

        คณบดี

         - แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 28/2562 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2562)

 

        คณะกรรมการสรรหา

        - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 27/2562 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2562)

 

        กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

        - แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 25/2562 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2562)

 

        คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

        - แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 26/2562 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2562)

 

        คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

        - แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 25/2560 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2560)

        - แต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 24/2561 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2561)

        - แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (คำสั่งสภา มรภ.อด. ที่ 020/2562 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2562)