Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[20-11-58] พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2558

[10-11-58] สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2556 - 2557

[10-11-58] ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
                ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

[03-11-58] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร่วมพิธีวางพวงมาลา
                ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

[03-11-58] ตักบาตรเทโวโรหนะ‏

[03-11-58] กิจกรรม ฮีตเดือนยี่ : บุญกุ้มข้าว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
                ฮีตสิบสองของชาวอีสาน

[03-11-58] โครงการอบรมกฎหมาย ในหัวข้อ สิทธิของฉัน สิทธิของใคร

[15-10-58] ราชภัฏอุดรธานีจับมือองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี
                จัดกิจกรรม “ดื่มนมชมบอล”

[13-10-58] กำหนดการถวายผ้ากฐิน 2558

[13-10-58] Monitoring of Microclimate and Air Pollutions in Thai

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[27-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุง
                 โรงยิมเนเซียม

[27-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือน
                 สาธิตการผลิตปุ๋ยฯ

[20-11-58]  สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม
                 อาคารศิลปกรรม

[20-11-58]  สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาและทางเดินสวนสุขภาพผู้สูงอายุฯ

[20-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหน้าอาคาร
                 คณะวิทยาการจัดการฯ

[20-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสนามเทนนิส

[20-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเพื่อกักน้ำ
                 ไว้ใช้อุปโภค บริโภค

[20-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคลอง
                 ระบายน้ำห้วยหมากแข้ง

[20-11-58]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร
                 ปฏิบัติการปุ๋ยชีวภาค

[16-11-58]  สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอนุรักษ์
                 พันธุกรรมพืชสมุนไพรและพันธ์ไม้หายาก

[16-11-58]  สอบราคาจ้างสอบราคาซื้อพื้นสนามวอลเล่ย์บอล

 
 
 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club