Sidebar

ข่าวและกิจกรรม.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจ้างงานประชาชนฯ

- ระบบติดตามการปฏิบัติงานที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
- ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

อ่านเพิ่มเติม

NGRC 2020

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

ตลาด ภัฏ ธ นา

มรภ.อุดรฯ เปิดตลาดใหม่ วิถี New normal
ปลอดโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกองทุนฯ มรภ.อด.

พิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดทข้อมูล 12 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต

โครงการบริจาคโลหิต
ถวายเป็นราชพลี 500,000 cc เทิดไท้องค์ราชัน
เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม

“ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู” 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู
“ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563


อ่านเพิ่มเติม

ราชภัฏอุดรธานีสัญจร 2563

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ราชภัฏอุดรธานีสัญจร
สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

banner fac edu  banner fac human.  banner fac scibanner fac manage   banner fac techno.  banner fac nursebanner fac genbanner fac grad


rspg udru2

ftcdc

udru apps 2019

วารสารมหาวิทยาลัย.

วารสารวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

โดย สภาศิลปะและวัฒนาธรรม มรภ.แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร คุรุศึกษา

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร
มนุษยสังคมศิลปาสาร

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาการจัดการ

โดย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


อ่านเพิ่มเติม

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล

โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU Academic Journal


อ่านเพิ่มเติม

วารสารศิลปกรรม
และการออกแบบแห่งเอเชีย

JAD : Journal of Asia Art and Design

อ่านเพิ่มเติม