Udon Thani Rajabhat University

Home

อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

udru-showcase    udru-admission    udru-trainig    udru-auction

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2556

[04-04-57] ประกาศ งดการเรียนการสอนในวันที่่ 20 เมษายน 2557

[04-04-57] ขอเชิญร่วมงาน "เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัว
                 ขอพรผู้ใหญ่"

[19-03-57] นิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา
                 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5

[12-03-57] โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา
                 ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศเวียดนาม

[19-02-57] ผลการดำเนินงานการเผยแพร่สื่อ edltv ประจำปี 2556

[16-02-57] วันราชภัฏ 2557

[16-02-57] ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

[16-02-57] สาธิตเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556

[16-02-57] การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

[16-02-57] บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2557

 
 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[04-04-57] ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
                 เทคโนโลยีการอาหาร

[28-03-57] คณะเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
                 การศึกษา จำนวน 1 รายการคือ ชุดปฏิบัติการออโตเมติก
                 คอนโทรล จำนวน 1 ชุด

[26-03-57] คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
                โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องโทรทัศน์
                 สำหรับห้องสตูดิโอ

[24-03-57] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
                 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E มร.อด 4/2557

[19-03-57] TOR ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
                 พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                 อุดรธานี สามพร้าว

[12-03-57] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องชั่ง
                 (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[10-03-57] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                 อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติฯ

[10-03-57] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจำหนายพัสดุชำรุด
                 และเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด

 
 

แบบสอบถามมหาวิทยาลัย

[Questionnaire]  ความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
                        ราชภัฏอุดรธานี

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร
                        (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการสื่อสาร
                       เฉลิมพระเกียรติฯ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา (สามพร้าว)

[Questionnaire] แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวัง
                       ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี)

[Questionnaire] ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ
                       ของมหาวิทยาลัย