Udon Thani Rajabhat University

Home

อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

udru-showcase    udru-admission    udru-trainig    udru-auction

 
 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[26-06-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

[26-06-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
                  และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

[26-06-57]  ประกาศราคาซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ

[26-06-57]  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ

[16-06-57]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อกิจกรรมนักศึกษา
                  ปี 2557

[23-05-57]  คณะเทคโนโลยีฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
                 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการโปรแกรม
                 จำนวน 11 เครื่อง

[02-05-57]  โรงเรียนสาธิตฯ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
                  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
                  จำนวน 45 เครื่อง

[25-04-57] กองพัฒนานักศึกษาฯ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
                 จำนวน 1 รายการ คือ เสื้อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 4,928 ตัว

[04-04-57] ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
                 เทคโนโลยีการอาหาร

 
 

แบบสอบถามมหาวิทยาลัย

[Questionnaire]  ความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
                        ราชภัฏอุดรธานี

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร
                        (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการสื่อสาร
                       เฉลิมพระเกียรติฯ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา (สามพร้าว)

[Questionnaire] แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวัง
                       ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี)

[Questionnaire] ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ
                       ของมหาวิทยาลัย