Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[30-05-58] โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนตำรวจ
                ตระเวนชายแดน

[30-05-58] พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                เนื่องในวันฉัตรมงคล

[30-05-58] เรียนรู้หลักการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรมนำสู่การ
                พัฒนาผู้เรียน รุ่นที่ 1

[30-05-58] การอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ฯ

[30-05-58] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557

[30-05-58] MOU โครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

[18-05-58] การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
                สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

[12-05-58] การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558

[12-05-58] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์
                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[12-05-58] สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

[12-05-58] ออนซอนดอกจาน สงกรานต์ม่วนซื่น

[12-05-58] สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
                ธรรมะกับการศึกษา

 
 
 

UDRU UPDATE

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club