Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[23-03-58] นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ขาว เทา ดำ

[20-02-58] ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
                ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
                พิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
                ราชภัฏอุดรธานี

[16-02-58] โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
                เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา

[16-02-58] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ”
                เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

[10-02-58] กำหนดการวันราชภัฏ 2558

[13-01-58] ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
                เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตาม
                ผลการดำเนินโครงการฯ

[13-01-58] การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47 “พระวรุณเกมส์”
                ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

[13-01-58] โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 2
                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2557

[13-01-58] งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
                ครั้งที่ 8

[13-01-58] ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3

 
 
 

UDRU UPDATE

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club