Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[09-10-58] นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ
                การออกแบบ Infographic ทางธุรกิจ

[09-10-58] ราชภัฏอุดร จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด
                แสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด
                ทุกชนิด

[09-10-58] ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

[25-09-58] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน 6 ทศวรรษ
                เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
                ประจำปี 2558

[23-09-58] งานประชุมนำเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
                ครั้งที่ 9

[23-09-58] ทอดผ้าป่าสามัคคี 9,999 กอง เนื่องในโอกาสครบรอบ
                91 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[20-09-58] ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

[15-09-58] กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

[15-09-58] รับขวัญน้องใหม่ ลอดซุ้มอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย 2558

[15-09-58] พิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย 2558

[15-09-58] ขอเชิญร่วมงาน 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี
                ปี 2558

[08-09-58] บรรยากาศการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[09-10-58]  สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารกิจกรรมนักศึกษา

[09-10-58]  สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม
                 ระหว่างอาคารศูนย์ภาษากับอาคารกิจกรรมนักศึกษา

[09-10-58]  สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

[09-10-58]  สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัย
                 ราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

[30-09-58]  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้า

[26-09-58]  คณะเทคโนโลยี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ

[11-07-58]  คณะวิทยาการจัดการฯ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ
                 จำนวน 262 รายการ

[18-05-58]  ประกาศสอบราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย

 

ข่าวจากกองทุนกู้ยืม

[09-10-58] หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรอง
                สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559‏

[19-09-58] ประกาศยืนยันค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. ครั้งแรก)

[19-09-58] การแก้ไขสัญญากู้ยืม กยศ. ปี 2558

[12-09-58] การขอกู้ยืมกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2558

[12-09-58] การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนกองทุน กรอ. 1/2558

[18-08-58] ประกาศจากกองทุนฯ เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม

[23-07-58] กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษากู้ยืมเงิน
                กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2558
                (กลุ่มที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมที่ม.ราชภัฏอุดรธานี)

[17-07-58] การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2558

[17-07-58] แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club