Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[08-11-57] พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2557

[08-11-57] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร
                วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 91 ปี

[08-11-57] อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน
                และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับครูโรงเรียนตำรวจ
                ตระเวนชายแดน

[08-11-57] สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
                ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

[31-10-57] ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
                ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

[11-10-57] รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555-2556

[08-10-57] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[08-10-57] โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2557

[08-10-57] 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี

[08-10-57] ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตร
                 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

[08-10-57] ต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันภาษา Erican College
                 ประเทศมาเลเซีย

[14-10-57] ทำบุญอาคารกิจกรรมนักศึกษา และ อาคารศิลปกรรม

[08-10-57] นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล
                 จาการแข่งขันประกวดมารยาท ระดับประเทศ

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[19-12-57]  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
                 พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                 สามพร้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E มร.อด 11/2557

[15-12-57]  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ

[15-12-57]  คณะเทคโนโลยีฯ ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์หลายรายการ

[08-12-57]  สำนักวิทยบริการฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

[21-11-57]  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
                 และบุคลากร พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ 

[18-11-57]  (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
                 และบุคลากร พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ