Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[08-11-57] พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2557

[08-11-57] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร
                วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 91 ปี

[08-11-57] อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน
                และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับครูโรงเรียนตำรวจ
                ตระเวนชายแดน

[08-11-57] สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
                ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

[31-10-57] ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
                ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

[11-10-57] รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555-2556

[08-10-57] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[08-10-57] โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2557

[08-10-57] 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม...นามราชภัฏอุดรธานี

[08-10-57] ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตร
                 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

[08-10-57] ต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันภาษา Erican College
                 ประเทศมาเลเซีย

[14-10-57] ทำบุญอาคารกิจกรรมนักศึกษา และ อาคารศิลปกรรม

[08-10-57] นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล
                 จาการแข่งขันประกวดมารยาท ระดับประเทศ