Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[18-05-58] การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
                สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

[12-05-58] การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558

[12-05-58] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์
                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[12-05-58] สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2558 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

[12-05-58] ออนซอนดอกจาน สงกรานต์ม่วนซื่น

[12-05-58] สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
                ธรรมะกับการศึกษา

[12-05-58] วันจักกรี 2558

[08-05-58] กำหนดการวัดตัวตัดครุยวิทยฐานะ บัณฑิตที่จะเข้าร่วม
                พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557

[23-03-58] นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ขาว เทา ดำ

[20-02-58] ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
                ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
                พิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
                ราชภัฏอุดรธานี

 
 
 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club