Home

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[24-08-58] งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2558
                เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน  จัดยิ่งใหญ่ นักเรียน-นักศึกษา
                ในพื้นที่และใกล้เคียง แห่ร่วมชมงานคับคั่ง

[24-08-58] ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยฯ

[29-07-58] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
                การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการอบรมครู ตามโครงการ
                คูปองพัฒนาครู ประจำปี 2558

[05-07-58] ประชุมทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2558 - 2562) ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

[05-07-58] โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

[05-07-58] อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและ
                การควบคุมภายใน”

 

ข่าวจากกองทุนกู้ยืม

[21-08-58] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กยศ. 1/2558
                รอบที่ 2

[18-08-58] ประกาศจากกองทุนฯ เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม

[14-08-58] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กยศ. 1/2558
                รอบที่ 1

[29-07-58] การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงของผู้กู้ยืมรายเก่า
                (ที่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

[24-07-58] การขอแก้ไขแบบคำขอกู้ 24/07/2558

[23-07-58] กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษากู้ยืมเงิน
                กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2558
                (กลุ่มที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมที่ม.ราชภัฏอุดรธานี)

[17-07-58] การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2558

[17-07-58] แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา

[29-05-58] รายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ 1-2558 รอบที่ 2

[29-05-58] รายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ 1-2558 รอบที่ 1

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club