Udon Thani Rajabhat University

Home

อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

udru-showcase    udru-admission    udru-trainig    udru-auction

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2556

[22-08-57] งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557
                 เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน จัดยิ่งใหญ่ นักเรียน-นักศึกษา
                 ในพื้นที่และใกล้เคียง แห่ร่วมชมงานคับคั่ง

[22-08-57] ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                 รัชกาลที่ 4

[22-08-57] มนุษย์ร่วมใจใส่บาตรในพรรษา

[22-08-57] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัด
                 ขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน”

[22-08-57] โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด

[22-08-57] ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยญาตรัง

[22-08-57] กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา มหาราชินี

[22-08-57] โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม
                 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี  2557

[22-08-57] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557

[22-08-57] โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต “คิดเป็น ทำดี มีสุข”

[22-08-57] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัล Silver Award

[23-07-57] โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2557

[23-07-57] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

[23-07-57] บรรยากาศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  รายงานตัวเข้าหอพัก

[23-07-57] การประชุมนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 2557

[23-07-57] โครงการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
                 เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

[07-07-57] กำหนดการโครงการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2557

[07-07-57] มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2014

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

[02-09-57]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุชำรุด
                  และเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด

[25-08-57]  จำหน่ายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพการใช้งานฯ

[22-08-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
                  ห้องปฏิบัติการ 720

[28-07-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

[26-06-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

[26-06-57]  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
                  และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

[26-06-57]  ประกาศราคาซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ

[26-06-57]  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ

[16-06-57]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อกิจกรรมนักศึกษา
                  ปี 2557

 

ข่าวจากกองทุนกู้ยืม

[02-09-57] กำหนดการสัมภาษณ์ กองทุน กรอ.และ กองทุน กยศ.รอบ 2

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กรอ.รายเก่า

[29-08-57] ประกาศเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนรอบที่ 3

[25-08-57] กำหนดการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. รอบ 2

[22-08-57] สัมภาษณ์กองทุน กรอ. และ กองทุน กยศ. รอบ 2

[15-08-57] การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัยใสใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต

[05-08-57] การกู้ยืมเพิ่มเติม 1/2557

[05-08-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 2

[04-08-57] อนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า
                 และรายใหม่ปีการศึกษา  2557

[12-07-57] กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน 1/2557 รอบที่ 1

[12-07-57] การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan

[01-07-57] กำหนดการส่งกองทุนกรอ. (สำหรับนักศึกษาเก่าปี 2-5)‏

[01-07-57] กำหนดการส่งกองทุน กรอ.(สำหรับนักศึกษาใหม่)

[18-06-57] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งกองทุน กรอ.‏

[13-06-57] การส่งแบบคำขอกู้กองทุน กยศ. ของนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)

[13-06-57] สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ปี 1 กยศ. กรอ.‏

[29-05-57] การส่งแบบคำขอกู้ กองทุน กยศ.ของนักศึกษาเข้าใหม่
                 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 57‏

 

แบบสอบถามมหาวิทยาลัย

[Questionnaire] แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร
                        (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการสื่อสาร
                       เฉลิมพระเกียรติฯ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ (สามพร้าว)

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร

[Questionnaire] โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา (สามพร้าว)

[Questionnaire] แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวัง
                       ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี)

 

UDRU UPDATE


ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน I ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียน 3/2556 เนื่องจากขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ณ ห้องสำนักงานสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นB อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม 2557