Home
 

รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

[29-07-58] มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
                การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการอบรมครู ตามโครงการ
                คูปองพัฒนาครู ประจำปี 2558

[05-07-58] ประชุมทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2558 - 2562) ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

[05-07-58] โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

[05-07-58] อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและ
                การควบคุมภายใน”

[05-07-58] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผล
                การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

[05-07-58] โครงการอบรม แนวทางปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทำ
                รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
                อุดมศึกษา พ.ศ.2552

 

 
 

UDRU UPDATE

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

>> กองนโยบายและแผน
>> กองบริหารงานบุคคล
>> กองพัฒนานักศึกษา
>> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>>
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> สำนักศิลปวัฒนธรรม
>> คณะครุศาสตร์
>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> คณะวิทยาการจัดการ
>> คณะวิทยาศาสตร์
>> คณะเทคโนโลยี
>> สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
>> สภามหาวิทยาลัย
>> โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
>> สภาคณาจารย์และข้าราชการ
>> บัณฑิตวิทยาลัย
>> สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
>> งานวิเทศสัมพันธ์
>> งานประกันคุณภาพการศึกษา
>> ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
>> Knowledge Management
>> To Be Number One Club