Sidebar

ข่าวและกิจกรรม.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนเกื้อกูลนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย กองทุนเกื้อกูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจ้างงานประชาชนฯ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ภาคเรียนที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกองทุนให้กู้ยืม

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ลักษณะที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564


อ่านเพิ่มเติม

อว.จัดสรรวัคซีน 1,500 โดส

เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


อ่านเพิ่มเติม

ราชภัฏอุดรธานีปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดครัวทำอาหารกล่อง แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามและศูนย์กักกันในอำเภอต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

ราชภัฏอุดรธานี เปิดครัวทำอาหารกล่อง

แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามและศูนย์กักกันในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์โฮมฮัก

มรภ.อุดรธานี มอบสถานที่หอพักนักศึกษาใช้เป็นสถานที่กักตัวประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

01 คณะครุศาสตร์ 277x60px02 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 277x60px03 คณะวิทยาศาสตร์ 277x60px04 คณะวิทยาการจัดการ 277x60px
05 คณะเทคโนโลยี 277x60px06 คณะพยาบาลศาสตร์ 277x60px07 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 277x60px08 บัณฑิตวิทยาลัย 277x60px

rspg banner udru
 ftcdc banner banner udru scholarship aic banner udru banner youth

banner web moocUDRU 1600x470px 01

003ระบบบริการนักศึกษา

วารสารมหาวิทยาลัย

journal design วารสารคุรุศึกษา 380x180 pxjournal design วารสารมนุษยศาสตร์ 380x180 pxjournal design วารสารวิทยาศาสตร์ 380x180 pxjournal design วารสารวิทยาการจัดการ 380x180 px

journal design วารสารมนุษยสังคม 304x180 pxjournal design วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 304x180 pxjournal design วารสารศิลปกรรมและออกแบบ 304x180 pxjournal design วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรม 304x180 pxม่วงjournal design วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร 304x180 px

 

fb udru1fb udru2fb udru3fb udru4