Sidebar

ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัย.

First Time Voters

ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง
ส.ส. ปี 2562
(จังหวัดอุดรธานี 8 เขต)

อ่านเพิ่มเติม

เวียดนามกลาง เมืองมรดกโลก

โครงการสวัสดิการ
คณะวิทยาการจัดการ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนสอบ UDRU TOEIC

สำหรับการสอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
จำนวน 140 ที่นั่ง

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามการมีงานทำ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

rspg udru2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รายละเอียด

ประกาศเจตจำนงสุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

พ.ร.บ.มรภ.อด.

เล่มที่ 2

รายละเอียด

พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

วารสารมหาวิทยาลัย.

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล

โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร
คุรุศึกษา

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม