Sidebar

ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัย.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจ้างงานประชาชนฯ

- ระบบติดตามการปฏิบัติงานที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
- ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

อ่านเพิ่มเติม

NGRC 2020

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

ราชภัฏ "โพลล์"

ผลการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกองทุนฯ มรภ.อด.

กยศ.ส่วนกลางแจ้งปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบยอดหนี้ ตั้งแต่ 17 – 22 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ตลาด ภัฏ ธ นา

มรภ.อุดรฯ เปิดตลาดใหม่ วิถี New normal ปลอดโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ อว.สร้างงาน ระยะ 2

ประกาศผลการคัดเลือกฯ
เปิดรับสมัคร ระยะ 2 (เพิ่มเติม)


อ่านเพิ่มเติม

UDRU สะอาด ปลอดภัย รวมนำใจ
ต้านภัย Covid-19

กองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรการป้องกันโรคโคโรน่า covid-19 จึงรวมพลจิตอาสา..

อ่านเพิ่มเติม

rspg udru2

ftcdc

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2561.

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 20 ปี

รายละเอียด

udru apps 2019

วารสารมหาวิทยาลัย.

วารสารวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

โดย สภาศิลปะและวัฒนาธรรม มรภ.แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร คุรุศึกษา

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร
มนุษยสังคมศิลปาสาร

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสาร วิทยาการจัดการ

โดย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


อ่านเพิ่มเติม

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล

โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU Academic Journal


อ่านเพิ่มเติม

วารสารศิลปกรรม
และการออกแบบแห่งเอเชีย

JAD : Journal of Asia Art and Design

อ่านเพิ่มเติม