Home - รอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ - โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 2553

โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 2553

udrulogo

โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อและสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์
วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

 

กำหนดการ 

เวลา
กิจกรรม
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.
พิธีเปิดการสัมมนา โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.00 - 10.30 น.
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง การใช้สื่อและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
โดยคุณปรรัชญานันท์ เวียงนนท์
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง การใช้สื่อและสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
โดยคุณปรรัชญานันท์ เวียงนนท์ (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง บทบาทของนักสารสนเทศต่อการใช้สารสนเทศในสังคม
โดย ผศ.นาวา วงษ์พรม
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.
กิจกรรมกลุ่ม นักศึกษายุคใหม่กับการเสพสื่อและสารสนเทศ
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
16.30 น.
ปิดการสัมมนา
  ** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **