Home - ข่าวกองทุนกู้ยืม - การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กยศ. และ กรอ.

การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กยศ. และ กรอ.

การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียน กยศ. และ กรอ.


ให้นักศึกษา กองทุน กยศ.และกรอ.ปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากองทุนกยศ.ที่ไม่มีรายชื่อเซ็นเอกสารในรอบที่ 1 ให้นักศึกษารอตรวจสอบรายชื่อเซ็นแบบยืนยัน
    ได้อีกครั้งในรอบที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการให้เซ็นในช่วงเปิดภาคเรียน โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่
     www.udru.ac.th

2. นักศึกษากองทุนกรอ.จะได้เซ็นเอกสารการลงทะเบียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2
    โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่ www.udru.ac.th

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 11:57 น. )