Sidebar

s04

อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามมาตรา ๗ และ ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนกฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

 

มาตรา 7

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

 

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะตองให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยางสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สำนึกความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดนจีน

2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น

3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย (Target)
1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและภูมิภาค
2. เพิ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด 

 

อัตลักษณ์

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

 

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

2. เพื่อพัฒนาและบูรณาการงานวิชาการในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างรากฐานให้เกิดความมั่นคงของชุมชนในประเทศ

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นแหล่งในการให้ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นผู้นำในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและภูมิภาค

4. เพื่อปรับปรุงองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเข้มแข็งมีความยืดหยุ่นมีอิสระคล่องตัวในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

เป้าหมาย

1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและภูมิภาค

2. เพิ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตในสังกัด

7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน