Sidebar

s03

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

- ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/e-mail

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

- หมายเลขโทรศัพท์ภายในฯ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ด้านการบริหารบุคคล

- ด้านการเงิน

- ด้านการจัดการศึกษา

- กฎหมาย ประกาศ กพอ. ที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัย

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

- สายตรงอธิการบดี

- ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย

- คำถามที่พบบ่อย สถาบันวิจัยและพัฒนา

9. Social Network

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- รายการรอบรั้วราชภัฏ-มรภ.อุดรธานี

- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2

- แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1

- แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

- คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ระเบียบการยืม คืน และจองหนังสือ

- คู่มือบริการประชาชน Public Service Manual

- คู่มือนักศึกษา

- คู่มือการขอใช้สถานที่

- คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สรุปข้อมูลการขอใช้สถานที่

- จำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

- สถิติการให้บริการ สถาบันวิจัย และพัฒนา

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สรุปผลรายงานการประเมิน ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

17. E-Service

- ระบบสารสนเทศนักศึกษา

- ระบบรายงานตัวนักศึกษา

- สืบค้นสารสนเทศห้องสมุด

- ระบบสารสนเทศบุคลากร

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2

- แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1

- แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

- จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ข้อมูลอายุเฉลี่ยบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา-มรภ.อุดรธานี

- ข้อมูลช่วงอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา-มรภ.อุดรธานี

- ข้อมูลช่วงอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา-มรภ.อุดรธานี-สายวิชาการ

- ข้อมูลอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา-มรภ.อุดรธานี-สายสนับสนุน

- ข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา-มรภ.อุดรธานี

- แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล-สายสนับสนุน-มรภ.อุดรธานี

- แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล-สายวิชาการ-มรภ.อุดรธานี

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- สายตรงอธิการบดี

- การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แสดงความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย

- สายตรงอธิการบดี

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง อปท. กับ มรภ.อุดรธานี

- เหลียวหลังแลหน้า การฝึกหัดครูไทย

- กิจกรรมเปิดบ้าน To be number one

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

การแสดงการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

- งบทดลอง

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีทีสำาคัญของงบทดลอง