Sidebar

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศิลปกรรม ดร.พล คำปังสุ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทยนั้นถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ แสดงออกถึงขนบแห่งความนอบน้อมและเตรียมตนให้พร้อมรับวิชาความรู้ด้านดนตรี ซึ่งพิธีนี้เป็นวัฒนธรรมดนตรีที่สืบทอดมาแต่โบราณ แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและตระหนักถึงความกตัญญูต่อครู ทั้งที่เป็นดุริยเทพตามความเชื่อ และครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชาความรู้ทางดนตรี อีกทั้งยังเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ดนตรีไทยในด้านปี่พาทย์ ที่ว่าด้วยบุคคลใด จะเรียนเพลงหน้าพาทย์นั้นจะต้องผ่านพิธีการครอบ จับมือในเพลงหน้าพาทย์ขั้นต่างๆ ในพิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี อันเป็นขนบวิถีแห่งการศึกษาดนตรีไทย ที่จะต้องธำรงรักษาไว้ จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูขึ้นเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจได้เข้าร่วมพิธี โดยมี ดร.ศิลปชัย เจริญ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นครูผู้ประกอบพิธี

พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี

พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี

พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media