Sidebar

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัด จัดงานวันครู (ครั้งที่ 63) ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดงานวันครู (ครั้งที่ 63) ประจำปี 2562 โดยมีครูอาจารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา ของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

กิจกรรมงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีจุดเทียนชัยถวายมาลัยกร การอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี สารวันครูจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สารวันครูจากประธานกรรมการคุรุสภา และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรครู รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562 รางวัลครูดีศรี สพป.อด.1 และรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

สำหรับ ในปีนี้มีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 8 ท่าน  ได้แก่ ผศ.ปริญญพันธุ์  เพชรจรัส , ผศ.ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร , รศ.ณรงค์ฤทธิ์  ปุตุรงค์ , ผศ.นวภัทร  นวกะคาม , ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน , ผศ.ดร.วัชพร  มานะจิตร และนางเจริญรัตน์  บุญมาตุ่น และ ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media