Sidebar

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กยศร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” และกิกจรรม “รวมพลังคนราชภัฎทำดี TO BE NEMBER ONE” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NEMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายภาณุพงษ์ เพชรร่วง ผู้แทนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นายจุติรุ่ง แพทย์โอสถ นักเทคนิการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และการรับบริจาคโลหิตก็เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อย่างที่ทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้ง ปัจจุบันกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี 2562 ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คน และคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้านซีซี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media