Sidebar

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายฯ โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ด้วยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิต พัฒนาการเพิ่มมูลค่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาด ให้สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงการ “ยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย” ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

จากนั้นเวลา 11.00 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย ณ หมู่บ้านหนองสร้างคำ หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (นำโดย ผศ.ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และคณะ) ได้เลือกพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อสร้างต้นแบบโรงเรือนการปลูกผักปลอดภัยในชุมชน เพื่อการเรียนรู้และบริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการใน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านข้าวสาร , หมู่ 5 บ้านหนองโศกดาว ,หมู่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์ , หมู่ 7 บ้านหนองสร้างคำ , หมู่ 8 บ้านหนองหมื่นท้าว , หมู่ 11 บ้านป่าหวาย , หมู่ 12 บ้านข้าวสารน้อย โดยวางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนการผลิตผักปลอดภัย , สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์ ,มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ ,การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ,การขอมาตรฐาน อย. การปรับปรุงโรงเรือน และการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดี

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ปฏิทินการศึกษา

Social Media