Sidebar

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ใช้เป็นคู่มือในการให้คำแนะนำนักศึกษา นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา..

 

อ่านแบบ e-book คลิก

 

Download ไฟล์ PDF คลิก


Social Media