Sidebar

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลด้านหลักสูตร จำนวนนักศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ

Screen Shot 2564 02 17 at 08.25.15

อ่านแบบ e-book คลิก

 

Download ไฟล์ PDF คลิก