Sidebar

s03

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

- ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/e-mail

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

- หมายเลขโทรศัพท์ภายในฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ด้านการบริหารบุคคล

- ด้านการเงิน

- ด้านการจัดการศึกษา

- กฎหมายประกาศ กพอ.ที่เกี่ยวข้องประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รอบรั้วมหาวิทยาลัย

- ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

- ข่าวประกาศทั่วไป

Q&A

- สายตรงอธิการบดี

- ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย

- คำถามที่พบบ่อย

Social Network

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- รายการรอบรั้วราชภัฏ-มรภ.อุดรธานี

- การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค. 63)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือการขอใช้สถานที่

- คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2562

- ระเบียบการยืม คืนและจองหนังสือ

- ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ (การขอแจ้งสำเร็จการศึกษา, การขอเปิดรายวิชาเรียน ฯลฯ)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

- สถิติการขอใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานอธิการบดี

E-Service

- ระบบการสมัครเรียนและรายงานตัวออนไลน์

- ระบบสารสนเทศนักศึกษา

- ระบบรายงานตัวนักศึกษา

- ระบบบริการนักศึกษา

- ระบบจองหอพักนักศึกษา

- ระบบรับผ่อนผันทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- สายตรงอธิการบดี

- การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การติดต่อ และแสดงความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- สายตรงอธิการบดี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- สัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ประชาพิจารณ์ เมืองอัจฉริยะ

- การประชุมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

- ประชุมหารือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”