Home - ปฏิทินการศึกษา - รูปแบบพิเศษ 2557

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1 / 2556
มิถุนายน 2556  
3 มิ.ย. 56 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนทาง internet
3 - 16 มิ.ย. 56 นักศึกษาลงทะเบียนแก้ F หรือ U และปรับปรุง เพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2556
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 มิ.ย. 56 เปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2556
10 มิ.ย. - 9 ก.ค. 56 กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
23 มิ.ย. 56 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555
และ 3/2555

กรกฎาคม 2556  
17 ก.ค. - 16 ก.ค. 56 กำหนดการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
28 ก.ค. 56 งดการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่สอบ ก.พ.) ไปสอนชดเชย 5 ต.ค. 56

สิงหาคม 2556  
25 ส.ค. 56 งดการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่สอบ ก.พ.) ไปสอนชดเชย 6 ต.ค. 56

กันยายน 2556  
16 ก.ย. 56 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน(W)
- วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ และวันสุดท้ายของการชำระเงิน เพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556

ตุลาคม 2556  
5 ต.ค. 56 ชดเชยการเรียนการสอน ของวันที่ 28 ก.ค. 56
6 ต.ค. 56 ชดเชยการเรียนการสอน ของวันที่ 25 ส.ค. 56
7 - 20 ต.ค. 56 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556

   
ภาคเรียนที่ 2  
ตุลาคม 2556  
21 ต.ค.56 ตรวจสอบตารางเรียน 2/2556 ทาง Internet (www.udru.ac.th)
21 ต.ค. - 3 พ.ย. 56 นักศึกษาลงทะเบียนแก้ F หรือ U และเพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคเรียน 2/2556 และเลือกรายวิชาเสรี
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาครูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2556

พฤศจิกายน 2556  
4 พ.ย. - 8 ธ.ค. 56 กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
10 พ.ย. 56 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556

ธันวาคม 2556  
9 ธ.ค. 56 – 21 ก.พ. 57 - วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน (W)
  - กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ วันละ 20 บาท
  - นักศึกษายื่นคำร้องขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาจะจบในภาคเรียน 2/2556)

กุมภาพันธ์ 2557  
21 ก.พ. 57 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน (W)
- วันสุดท้ายของการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ และ วันสุดท้ายของการชำระเงิน เพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
17 ก.พ. - 2 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556

ภาคเรียนที่ 3  
มีนาคม 2557  
10 มี.ค. 57 ตรวจสอบตารางเรียนทาง Internet (www.udru.ac.th)
10 - 16 มี.ค. 57 นักศึกษาลงทะเบียนแก้ F หรือ U และเพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคเรียน 3/2556 และเลือกเสรี
17 มี.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 3/2556
17 มี.ค. - 17 เม.ย. 57 - กำหนดการชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ
  - นักศึกษายื่นคำร้องขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาจะจบในภาคเรียน 3/2556)

เมษายน 2557  
18 เม.ย. - 4 พ.ค. 57 - วันแรกของการถอนรายวิชาเรียน (W)
  - กำหนดการชำระเงินโดยเสียค่าปรับ วันละ 20 บาท

พฤษภาคม 2557  
4 พ.ค. 56 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียน (W)
12 - 18 พ.ค. 57 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2556

มิถุนายน 2557  
2 มิ.ย. 57 ตรวจสอบตารางเรียนทาง Internet (www.udru.ac.th)
2 - 15 มิ.ย. 57 นักศึกษาลงทะเบียนแก้ F หรือ U และพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคเรียน 1/2557 และเลือกเสรี
9 มิ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557