Home - รอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ - สัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ

สัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ

thumb21-06-53-01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติกับการทำงานในชุมชน

การรับน้องใหม่ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สังคมไทยนำมาใช้ในการต้อนรับน้องใหม่อยู่เสมอ แต่ที่ผ่านมามักพบเห็นพฤติกรรมการรับน้องที่ไม่เหมาะสมจากสื่อต่างๆ จนทำให้เกิดโทษ และความเสียหายมากมาย  ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การรับน้องใหม่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีระหว่างรุ่น ถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ ให้กับรุ่นน้อง รวมถึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในแต่ละสังคมได้อย่างเหมาะสม แต่จะมีวิธีการแสดงออกอย่างไร ที่จะทำให้กิจกรรมเหล่านี้ มีผลลัพธ์ออกมาในทิศทางที่ดี ไม่ซ้ำรอยกับอดีตที่เคยเกิดขึ้น
ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวถึงนโยบายการรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2553 ว่า   “มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบาย และออกประกาศข้อบังคับในการรับน้องอย่างเคร่งครัด โดยจัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้นำนักศึกษา ได้แก่ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ถึงรูปแบบกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้รุ่นพี่จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ไม่กดดัน รุ่นน้อง ไม่รุนแรง อยู่ในกรอบเวลา และสถานที่ที่กำหนดให้  คือบริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์ เพื่อให้อยู่ในความดูแลของผู้บริหาร และคณาจารย์ ”
โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างผิดวิธี  จึงได้ตอบสนองนโยบายการรับน้องใหม่ ประจำปี 2553 โดยจัดทำโครงการ “ลูกพ่อขุนประสมคุรุการ ร่วมใจสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ หลีกหนีอบายมุข”  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่น้องใหม่

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุมยูงทอง ผศ.สุรพงษ์  ลือทองจักร  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติกับการทำงานในชุมชน โดยมีนายจิตติสาสติ์ วุฒิเวชช์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

news21-06-53-01news21-06-53-02

โครงการสัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติกับการทำงานในชุมชน   จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ 10  ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย  และสาขาบึงกาฬ จ.หนองคาย   ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นการรวมพลังของผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนต่อไป

news21-06-53-03news21-06-53-04