Home - รอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ - กำหนดการตรวจกิจกรรมนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

กำหนดการตรวจกิจกรรมนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

กำหนดการตรวจกิจกรรมนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
รหัส ๕๐ , ๕๑ , ๕๓  สองปีต่อเนื่อง  และนักศึกษาตกรุ่น

วันที่

คณะ

เวลา

สถานที่

๒๕  ธ.ค. ๕๔

ครุศาสตร์

09.00-16.30 น.

องค์การนักศึกษา

๒๖  ธ.ค. ๕๔

วิทยาการจัดการ

09.00-12.00 น.

องค์การนักศึกษา

๒๖  ธ.ค. ๕๔

วิทยาศาสตร์

13.00-16.30 น.

องค์การนักศึกษา

๒๗  ธ.ค. ๕๔

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00-12.00 น.

องค์การนักศึกษา

๒๗  ธ.ค. ๕๔

เทคโนโลยี

13.00-16.30 น.

องค์การนักศึกษา


ขั้นตอนการตรวจกิจกรรม

๑.  นักศึกษาต้องพิมพ์ใบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของตน  ที่  http://std.udru.ac.th  นำมายื่นที่  องค์การนักศึกษา  อาคารศูนย์กิจกรรม  (โรงอาหาร) ตามกำหนดการ

๒.  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ  และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย