Home - ข่าวประกาศ สำหรับนักศึกษา
ภาคปกติเลือกวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เทอม 2/2554  :: เลือกวิชา
ภาคปกติเลือกวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี เทอม 2/2554  :: เลือกวิชา
 
 
ประกาศ เลื่อนเวลาการเพิ่ม-ถอน วิชาเรียน (แก้ E,F,W) ของนักศึกษารูปแบบพิเศษ เทอม 1/2554 จากวันที่ 21 พ.ค.
เป็นวันที่ 23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2554

 
ประกาศ นักศึกษารูปแบบพิเศษ รหัส 54 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-10.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 2  
อาคาร 17 (เฉพาะ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ)