คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

  • Category: About
  • Published: Wednesday, 04 November 2015 23:32
  • Written by Super User
  • Hits: 3635

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรณญัติ บริบูรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

รองคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ บุบผา

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี พรหมหลวงศรี

กรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์

กรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อาจารย์ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา

กรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงศ์ สมสุข

กรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Professor Dr. Jeffrey Clinton Nash

กรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมควร ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pin It