เกี่ยวกับเรา

 • Category: About
 • Published: Saturday, 07 November 2015 21:52
 • Written by Super User
 • Hits: 1439

ตราสัญลักษณ์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ออกแบบโดย นายกิติภณ พิมพ์แสง)

 1. เฟืองสีเลือดหมู หมายถึง วิศวกรรมศาสตร์ 
 2. ลายวงจร หมายถึง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า และ ความเจริญก้าวหน้า
 3. ลายหม้อบ้านเชียง หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี 
 4. ลักษณะลายวงจรเหมือนกิ่งไม้ 4 กิ่ง หมายถึง พันธกิจของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 4 ด้าน (1) การเรียนการสอน (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. ต้นไม้เกิดขึ้นบนหม้อบ้านเชียง หมายถึง บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ถูกหล่อหลอมด้วยพันธกิจ 4 ด้าน พร้อมกับเป็นผู้ที่มีความตระหนักและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

 

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering and Automation Systems)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ)

ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Electronics Engineering and Automation Systems)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Electronics Engineering and Automation Systems)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร  เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ มีความแม่นยำ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีความยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ร้านค้าอัตโนมัติ บ้านอัตโนมัติ ระบบจราจรอัตโนมัติ ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ ฟาร์มอัจฉริยะ เป็นต้น

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงลึกและสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ในศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
 2. ความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4 (ภาคผนวก จ) และ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร และ โทรคมนาคม หรือ
 4. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร และ โทรคมนาคม
Pin It